Achiziții Publice: Evaluarea procedurilor de atribuire

Au intrat în vigoare noile procese verbale intermediare de evaluare pentru procedurile de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru de achiziție publică, sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări/servicii.

Noile formulare au fost publicate deja în Monitorul Oficial.

Mai exact, acestea cuprind:

  • Proces-verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc;
  • Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților;
  • Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare;
  • Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice;
  • Raportul procedurii;
  • Proces-verbal privind evaluarea documentelor-suport depuse de candidați/ofertanți pentru demonstrarea informațiilor din DUAE.

Formularele standard prezintă concluziile aferente fiecărei faze a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor și atribuire a contractului, respectiv argumentele în fapt și în drept pentru care au fost stabilite candidaturile/ofertele declarate admise/respinse, având anexate, după caz, toate înscrisurile întocmite cu ocazia evaluării aspectelor ce fac obiectul respectivelor faze.

https://www.arenaconstruct.ro/achizitii-publice-evaluarea-procedurilor-de-atribuire/

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833