Consultanţă, elaborare documentaţii şi obţinerea de avize, acorduri, studii, autorizaţii

Serviciile pot fi structurate după cum urmează:

 

Realizarea studiilor şi analizelor preliminare în vederea stabilirii fezabilităţii investiţiei
În vederea realizării unui proiect este prioritară analiza fezabilităţii investiţiei din punct de vedere tehnico-economic, precum şi juridic. Astfel, echipa Artehnis realizează documentațiile specifice în vederea stabilirii oportunităţii investiției încă de la stadiul de idee, proiectele realizate fiind o încurajare pentru dezvoltarea economiei și a strategiei internaţionale de dezvoltare sustenabilă. Realizarea corecta si completa a studiilor preliminară este esentiala, avand in vedere faptul ca se incadreaza in primii pasi de realizat in procesul de dezvoltare al proiectului.

Studiile de teren si studiile specializate pe care le putem oferi persoanelor fizice, juridice, institutiilor publice, autoritatilor locale sau altor societati de proiectare sunt:

 • Studiile de teren topografice, prin topografi autorizați, folosind sistemul de coordonate STEREO 70, astfel încât terenul să fie bine detaliat în format digital. Studiul topografic se avizează la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.;
 • Studiile şi analizele geotehnice, întocmite de către ingineri specializați pentru determinarea naturii terenului de fundare în care urmează să se amplaseze construcția, prezenţa apei subterane şi a modului în care aceasta poate influenţa construcţia pe parcursul execuţiei şi pe parcursul exploatării. Se efectuează foraje geotehnice, se prelevează probe pentru întocmirea buletinelor de laborator, sunt efectuate teste de laborator, se analizează stabilitatea amplasamentului studiat precum şi influenţa/relaţionarea din punct de vedere geotehnic faţă de zona/vecinătăţile în care se află;
 • Studiile hidrogeologice, care prezinta caracteristicile fizice şi chimice ale apelor subterane, comportarea acestora şi in ce conditii se poate asigura alimentarea cu apa din surse subterne sau de suprafata si a caracteristicilor acestor surse de apa.
 • Studiile hidrologice, prin colaboratori autorizaţi, în situaţia proximităţii faţă de o apă, care creează o imagine reală asupra capacității râului și conține date rezultate dintr-un șir considerabil de ani în care au fost măsurate și înregistrate debitele zilnic;
 • Studiile de trafic, reprezinta documentatiile de baza pentru o buna planificare si dezvoltare a retelei de transport la diferite nivele: locale, judetene, regionale sau nationale. Mobilitatea reprezinta un domeniu extrem de important in planificarea urbana din dorinta de a reduce congestiile, numarul accidentelor si poluarea;
 • Studiile de însorire, cu scopul de a determina daca noua constructie ce urmeaza a fi edificata umbreste alta cladire sau daca cladirea aflat in proces de proiectare va fi umbrita de catre alte constructii, caz in care se analizeaza posibilitatea reamplasarii acesteia sau a anumitor camere, astfel incat sa fie respectate normele legale de insorire. Prin studiul de insorire se poate determina orientarea cladirii, dimensiunile maximale ale acesteia si pozitia golurilor pentru asigurarea iluminarii naturale. Acest studiu se intocmeste la solicitarea emitentului autorizatiei de construire (primaria) sau a beneficiarului, pentru anumite tipuri de terenuri urbane sau terenuri ce prezinta probleme sau complexitate deosebita de proiectare – cladiri amplasate intre calcane (constructii alipite), ţesut urban des regasit in zonele centrale sau in zone dezvoltate haotic fara reglementari urbanistice, constructii mici amplasate in zona cladirilor de locuinte colective (blocuri), etc.
 • Expertize tehnice de specialitate, care reprezinta actul de cea mai inalta calificare efectuat de catre un specialist in domeniu, atestat de catre Ministerul Dezvoltării. Aceasta activitate presupune analiza starii de degradare a structurii si a materialelor componente sau a instalaţiilor existente care asigură funcţionarea, pe baza probelor prelevate, a stadiului de cunoastere in domeniu din perioada realizarii constructiei si eventual a planurilor initiale daca acestea mai exista. Pe baza informatiilor astfel obtinute se verifica modul in care structura şi instalaţiile corespund reglementarilor tehnice in vigoare, in noile conditii de exploatare, si se determina astfel masurile ce trebuie luate, cu scopul de a garanta siguranta şi calitatea vietii si integritatea celor care locuiesc sau muncesc in interiorul respectivei constructii.
 • Audit energetic şi reprezinta colectarea tuturor informatiilor despre consumul energetic existent al unei cladiri, identificarea si estimarea oportunitatilor de economisire a energiei prin implementarea unor solutii de crestere a performantei energetice, intocmirea unor recomandari pentru diminuarea costurilor si recuperarea investiei, scaderea consumului energetic si a emisiilor de gaze poluante rezultate din exploatarea constructiei.
 • Scenarii de Securitate la Incendiu, documentatii ce se întocmesc pentru anumite categorii de constructii în vederea avizării si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.
 • Studii privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, aceste tipuri de studii au fost introduse in anul 2005 prin modificarea legii 372/2005 privind performanta energetica a constructiilor prin legea nr. 156/2016 care transpune directivele europene in domeniu si aproba Ordonanta de Guvern nr. 13/2016. Sistemele alternative pot fi bazate pe surse de energie regenerabila, cogenerare, pompe de caldura, schimbatoare de caldura sol-aer, recuperatoare de caldura. Tinta utilizarii acestor sisteme este ca in cazul autorizatiilor de construire emise dupa 31 decembrie 2020, la receptia lucrarilor, cat mai multe cladiri sa tinda catre consum de energie zero. Prin intocmirea acestui studiu se analizeaza cele trei tipuri de fezabilitate respectiv fezabilitate tehnica, economica si privitoare la mediul inconjurator.
 • Studii şi documentaţii de mediu, unde identificarea problemelor punctuale, intr-o maniera profesionista devine o activitate sustenabila si conforma pentru companiile şi un investitorii responsabili. Activitatea de protectie a mediului trebuie sa aibe in vedere echilibrul dintre starea actuala a factorilor de mediu cat si analiza prognozelor privind calitatea mediului.
 • Note conceptuale, documentaţii întocmite de beneficiarul investiţiei în scopul justificării necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri publice. Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de investiţii propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice. Documentaţiile se realizează în conformitate cu prevederile HG 907 din 2016.
 • Teme de proiectare, unde sunt detaliate intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii. Documentaţiile se realizează în conformitate cu prevederile HG 907 din 2016.
 • Studii de prefezabilitate, care reprezintă documentaţii prin care, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică scenarii/opţiuni tehnico-economice posibile şi se selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii. În general acestea se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiţii, cu excepţia cazurilor în care necesitatea şi oportunitatea realizării acestor obiective de investiţii au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative. Documentaţiile se realizează în conformitate cu prevederile HG 907 din 2016.
 • Studii de fezabilitate, sunt documentaţii tehnico-economice prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii. Documentaţiile se realizează în conformitate cu prevederile HG 907 din 2016. Studiul va cuprinde solutii constructive, de marketing si de management, precum si solutii tehnologice. Se va analiza impactului proiectului respectiv, iar in functie de solutiile tehnice identificate si de analiza factorilor economici se determină potentialul proiectului. Sunt analizate resursele materiale, umane si financiare necesare realizarii intr-un mod optim a investitiei, precum si solutia constructiva adecvată, care sa corespunda cerintelor de calitate.
 • Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, sunt documentaţii tehnico-economice, similare studiilor de fezabilitate, elaborate pe baza expertizelor tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei. Documentaţiile se realizează în conformitate cu prevederile HG 907 din 2016.
 • Documentaţii tehnice de urbanism pentru realizarea PUD (Plan Urbanistic de Detaliu), acestea fiind necesare atunci cand anumite proprietati ale amplasamentului, precum şi investitia propusa, difera de prevederile Regulamentului Local de Urbanism.
 • Documentaţii tehnice de urbanism pentru realizarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal), care expun intentia modificarii modului de dezvoltare urbanistica a unei zone din localitatea unde se doreste realizarea investiţiei, si o coreleaza cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG) al localitatii, peste care nu se poate trece niciodata. Fara PUZ nu pot fi realizate numeroase investitii majore sau chiar şi unele de mică anvergură, fie ca implica introducerea unui teren din extravilan in intravilan, sau o dezvoltare imobiliară rezidenţială, agro-industrială, socială etc.

Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de construire pentru proiecte de construcţii
Una dintre marile provocări întâmpinate de beneficiar la demararea unui proiect de construcţii o reprezintă realizarea documentelor specifice, depunerea acestora la instituţiile abilitate și obţinerea avizelor necesare, conform legislației în vigoare. Deseori, investitorul sau constructorul nu dispun de timpul sau cunoştinţele necesare, motiv pentru care se poate ajunge la întârzierea demarării lucrărilor de execuţie. Avizele necesare obtinerii autorizatiei de construire sunt enumerate in certificatului de urbanism de construire si difera de la o zona la alta ele fiind denumite avize de amplasament. Ulterior obţinerii Autorizaţiei de Construire se pot solicita avizelor de bransament. Fiecare aviz sau acord are specificul său fiind necesara indeplinirea unor cerinte in functie de autoritatea sau furnizorul careia i se adreseaza beneficiarul şi necesită cunoaşterea în detaliu a acestora.

Serviciile noastre principale urmaresc:

 • Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor de utilitati. O constructie are nevoie de avize de utilitati. Restrictiile impuse de furnizorii de utlitati pentru functionarea nestingherita a retelelor de transport de energie sau celor tehnologice din zona de amplasament a constructiei conduce inevitabil la obţinerea unor documente care sa arate ca acel proiect nu afecteaza respectivele retele sau sunt propuse masuri compensatorii, în plus, se pot realiza conexiunile la acestea. Coordonăm realizarea, depunerea şi preluarea documentaţilor acesti furnizori, printre care: Electricitate, Gaze Naturale, Apă/Canal, Termoficare, Salubritate, Transport Urban, Telefonizare, Internet etc.;
 • Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor din partea structurilor speciale, acestea fiind necesare în situaţia în care obiectivul proiectat se află în zona de influenţă a unor instituţii naţionale sau internaţionale care au un regim speciale, printre care: SRI, MAPN, MAI, STS, Ministerul Public, Administraţia Prezidenţială etc.;
 • Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor tehnice, care presupun un nivel tehnic mai ridicat de detaliere, cu conţinut de piese scrise şi desenate specifice, cu o atentă cunoaştere a legislaţiei în vigoare şi din domeniu, printre instituţiile din această categorie regăsindu-se: APM, ISC, ISU, Protecţie Civilă, DSP, DSV, Instituţia Arhitectului Şef, Ministerul Culturii prin Direcţiile Teritoriale, ANIF, OCPI, Apele Române, Direcţia Silvică, AACR etc.;
 • Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor privind siguranta, necesare în situaţia în care amplasamentul are o relaţie cu cale de acces rutieră, feroviară etc.. În această categorie se află instituţiile: Inspectoratul Judeţean de Poliţie, DRDP, CNAIR, CFR, Autoritatea Naţională Navală, Ministerul Transporturilor, etc;

Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare pentru societăţi de la instituţiile abilitate
În functie de obiectul de activitate principal, cat si de cele secundare, mentionate in Actul Constitutiv, societatea comerciala trebuie sa obtina o serie de autorizatii/ avize pentru a putea functiona legal pe  piata din Romania. Astfel, serviciile noastre principale urmaresc:

 • Obtinerea autorizatiei si a acordului de functionare (AF) de la primaria in raza careia se află sediul social sau punctul de lucru – necesare doar daca exista activitate economica in spatii special amenajate ( spatii de productie, depozite, birouri);
 • Obtinerea autorizatiei sanitare (de la DSP) si a celei sanitar-veterinare (de la DSVP) – necesare pentru activitati cum ar fi magazine alimentare, restaurante, cantine;
 • Obtinerea avizului de mediu (de la AFM) – necesar pentru activitati economice care au impact asupra mediului;
 • Obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu (ASI) – pentru activitati cu risc de incendiu, la care a fost solicitata autorizarea de ISU;
 • Obtinerea avizului pentru amplasarea unei reclame luminoase – se obtine de la Primarie;

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833